મારું નામ છે ભીષ્મક પંડિત , વ્યવસ્થિત લઘર વઘર અમદાવાદી નાં તખલ્લુસ સાથે લખું છું આટલું મોટું નામ એટલે રાખ્યું કે પિતાજી ની ઈચ્છા છે કે હું નામ મોટું કરું , હું ગુજરાતી જોડાયેલ એક વર્ષ થી પણ વધુ થઇ ગયું છે જેમાં મારી રેગ્યુલર કોલમ લઘરી વાતો લખું છું જે મુખ્યત્વે હાસ્ય અને વ્યંગ પર આધારિત છે .

  • (36)
  • 4k
  • 2.5k
  • (16)
  • 1.6k
  • (54)
  • 4.2k
  • (19)
  • 1.7k
  • (31)
  • 2.2k
  • (45)
  • 2.9k
  • (36)
  • 2.1k
  • (28)
  • 1.4k
  • (27)
  • 2.7k