મને પોતાની અંદર ખોવાયેલા રહેવું ગમે છે.લોકો ની સેવા કરવી ચિત્રો દોરવા સંગીત સાંભળવું પુસ્તકો વાંચવા મારો શોખ છે.ભગવાન માં અતૂટ શ્રદ્ધા અને પોતાની આત્મામાંપૂરો વિશ્વાસ રાખવો મારો સ્વભાવ છે.

    • (20)
    • 992
    • 534
    • (30)
    • 1.6k