" લાગણીઓ સરી પડી કાગળ પર ને કાગળ રડી પડ્યો..! " #વિનય__ વિ - વિશ્વને ઓળખનારા એ, ન - નહીં કેવળ પોતાના ખાતર, ય - યથાથૅ છે જીવન એથી એમનું.

  • (16)
  • 2.4k
  • (39)
  • 11.8k
  • 1.2k
  • 1.5k
  • (83)
  • 3.2k
  • 1.4k
  • 1.7k
  • 1.7k
  • 2.7k
  • 1.4k