હંમેશા ખોટું બોલતો એક સાચો માણસ છું. હા, બેશક કહું છું કે "હું પોતે જ નવલકથા છું". જિંદગીમાં ઘણા પ્રસંગો એવા બન્યા છે કે કદાચ લખવા બેસું તો નવલકથા બને ખરી.

  • 102
  • 118
  • 170
  • 232
  • 132
  • 322
  • (19)
  • 472
  • (17)
  • 454
  • (14)
  • 480
  • (14)
  • 2.4k