હંમેશા ખોટું બોલતો એક સાચો માણસ છું. હા, બેશક કહું છું કે "હું પોતે જ નવલકથા છું". જિંદગીમાં ઘણા પ્રસંગો એવા બન્યા છે કે કદાચ લખવા બેસું તો નવલકથા બને ખરી.