મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કરતા કરતા મને લખવાનો શોખ જાગેલો ..આમ તો નાનો હતો ત્યારથી જ લખવાની ઇચ્છા હતી. પણ ઇચ્છને શોખ માં બદલતા વાર લાગી પણ આજે માતૃભારતીને લીધે હું મારી ઇચ્છાને વાસ્તવિક રૂપ આપી શક્યો છું. રહસ્ય, છુપાએલા ખજાનાઓ, અને રોમાંચ હંમેશાંથી મને આકર્ષિત કરતા રહ્યા છે. તેથી મારા વાચક મિત્રોને પણ હું આની અનુભૂતિ કરાવતો રહીશ.

  • (39)
  • 796
  • (48)
  • 1.7k
  • (50)
  • 1.9k
  • (57)
  • 2k
  • (61)
  • 2.1k
  • (54)
  • 2.1k
  • (44)
  • 2k
  • (47)
  • 2k
  • (45)
  • 1.8k
  • (46)
  • 1.8k