એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (24)
  • 347
  • (6)
  • 149
  • (7)
  • 232
  • (16)
  • 239
  • (20)
  • 293
  • (13)
  • 197
  • (7)
  • 176
  • (14)
  • 257
  • (4)
  • 108
  • (33)
  • 300