એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • 448
  • 736
  • 962
  • (29)
  • 820
  • 328
  • 443
  • (16)
  • 483
  • (20)
  • 518
  • (13)
  • 377
  • 450