એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (10)
  • 325
  • (7)
  • 517
  • (3)
  • 882
  • (28)
  • 713
  • (7)
  • 272
  • (7)
  • 356
  • (16)
  • 380
  • (20)
  • 425
  • (13)
  • 288
  • (7)
  • 345