એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (6)
  • 166
  • (13)
  • 198
  • (17)
  • 265
  • (13)
  • 179
  • (6)
  • 155
  • (14)
  • 227
  • (4)
  • 76
  • (33)
  • 273
  • (13)
  • 190
  • (6)
  • 90