એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • (2)
  • 45
  • (31)
  • 255
  • (13)
  • 172
  • (6)
  • 86
  • (47)
  • 585
  • (71)
  • 698
  • (39)
  • 1.1k