એક ભોમિયો.. .. એક પંકિતમાં કહું તો.. કોઈની આડમાં, કોઈની આશમાં..કોઇની તલાશમાં, રાજડતો રખડતો એ જ.. એકલો અટૂલો..એ જ ભોમિયો..

  • 334
  • 540
  • 892
  • (29)
  • 718
  • 279
  • 368
  • (16)
  • 384
  • (20)
  • 430
  • (13)
  • 293
  • 354