અમારી જિંદગીનો આ સરળ સીધો પરિચય છે, રુદનમાં વાસ્તવિકતા છે ને હસવામાં અભિનય છે.

  • (32)
  • 735
  • (39)
  • 580
  • (40)
  • 496
  • (41)
  • 547
  • (47)
  • 649