અમારી જિંદગીનો આ સરળ સીધો પરિચય છે, રુદનમાં વાસ્તવિકતા છે ને હસવામાં અભિનય છે.

  • (34)
  • 901
  • (39)
  • 667
  • (40)
  • 604
  • (41)
  • 604
  • (47)
  • 864