શબ્દોની રમત છે.શબ્દોથી જ રમવા માંગીશ. આશા જૂઠી બતાવીને હું ક્યારેય પ્રેમ ના કરવા માંગીશ

  • 781
  • (11)
  • 1.1k
  • (24)
  • 1.6k
  • 1.2k
  • 1.3k