નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી.. future physicist. being optimistic person simple living high thinking budding writer..

  • (59)
  • 492
  • (17)
  • 214
  • (33)
  • 390
  • (22)
  • 259
  • (108)
  • 1k
  • (11)
  • 166
  • (31)
  • 270
  • (38)
  • 380
  • (25)
  • 249
  • (58)
  • 759