નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી.. future physicist. being optimistic person simple living high thinking budding writer..

  • (57)
  • 457
  • (16)
  • 208
  • (32)
  • 384
  • (17)
  • 217
  • (106)
  • 1k
  • (10)
  • 159
  • (29)
  • 264
  • (31)
  • 318
  • (24)
  • 247
  • (56)
  • 750