ક્યાંથી શરુ કરવું એ ખબર નથી પડતી, આજકાલ જે રસ્તે લોકો ચાલે છે એ જ રસ્તે ચાલુ છું. જીવન માં કઈ એવું નવું નથી કરતો કે લોકોને મારી લાઈફ પરથી "અહા!" ફીલિંગ આવે. બસ હું રોજબરોજ જે જીવું છું એ એન્જોય કરું છું. ખુદ ને પ્રેમ કરું છું. દરેક વસ્તુ , વ્યક્તિ કે સ્થળ ને થોડી અલગ નજરથી જોવ છું. આ મારી સાઈટ છે ત્યાં પણ નિયમિત લખું છું. : http://www.ankitsadariya.in/