આમ તો મને લખવાનો બહુ શોખ નહી.....પણ વાંચન કરતા કરતા કયારે લખવાનો શોખ જાગી ગયો એ ખબર જ ન પડી..... તેથી બસ આપની સમક્ષ થોડી મારી રચનાઓ મુકી શકુ છું. વિષેસ રચનાઓ લખવા માટે આપની પ્રેરણા અને સપોર્ટ મળશે તેવી આશા છે....ભરત રાઠોડ "રાધેય"

    • (13)
    • 599