# પાધડી _વાળા _છીએ વાલા માન_ મા_ માથૂ _ઉતારી_ પણ_ દઈએ અને.. #અપમાન_ મા _માથુ_ ઉડાવી_ પણ _ દઈએ

  • 618
  • 484
  • 534
  • 694
  • 1.5k
  • (14)
  • 1.2k
  • (20)
  • 3k
  • (12)
  • 3.1k
  • 1.2k
  • 1.6k