સાયન્સ, સાહિત્ય અને સફરનો પ્રેમી છું. વાંચનની સફર ત્રીજા ધોરણથી શરું થયેલી. આખું વેકેશન લાયબ્રેરીની ચાવી આપણા હેન્ડઓવર જ રહેતી બોસ !! પંચતત્રથી થયેલી શરુઆત ધીમેધીમે વિશ્વ સાહિત્ય સુધી પ્રસરી. લોકોને હળવા-મળવા કરતાં મને મારામાં વ્યસ્ત રહેવું વધારે પસંદ છે. પ્રકૃતિ અને વિજ્ઞાનના રહસ્યો મારો પહેલો પ્રેમ. બધીજ એડવેન્ચર એક્ટીવીટી, ટ્રાવેલિંગ, ગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ્સ, રીડીંગ અને ચેલેન્જ એ મારા શોખ છે. સમાજની પ્રતિકૂળતાએ મને મજબુત બનાવ્યો અને પ્રકૃતિના પ્રેમે મૃદુ.

  • (27)
  • 954
  • (38)
  • 1.9k
  • (135)
  • 3.9k
  • (127)
  • 3.3k
  • (134)
  • 4.5k
  • (124)
  • 2.8k
  • (132)
  • 2.9k
  • (142)
  • 3.6k
  • (101)
  • 3.4k
  • (56)
  • 2.1k