મારા વિશે શું કહું..કોઇ બિજી વ્યક્તિ માટે બોલવું કે લખવું અમુક અંશે સરળ હોયછે. પણ જયારે પોતાના જ વિશે લખવાની વાત આવે ત્યારે ખબર ન પડે કે શું લખવું ... પણ મારી ર્વાતાઓ વાચકો સુધી પહોચાડી શકું અને મારી એક અલગ જ છાપ વાચકો ના મન પર રહે.એવી ઇચ્છા ....બિંદિયા..

  • (54)
  • 2.7k
  • (43)
  • 2.9k
  • (43)
  • 3k
  • (40)
  • 3.2k
  • (44)
  • 2.6k
  • (38)
  • 2.4k
  • (44)
  • 2.5k
  • (41)
  • 2.3k
  • (36)
  • 2.4k
  • (36)
  • 2.5k