થોડું તમે સમજો અને થોડું અમે સમજીએ - 2

by Nirav Chauhan in Gujarati Magazine

અહીંયા મેં જનરેશન ગેપ વિશે મારા વિચારો રજુ કર્યા છે. આપણા સમાજ માં હજી પણ અમુક વાતો એવી છે કે જેની આપણે મુક્તમને ચર્ચા કરી નથી શકતા એ બાબતે મેં અહીં ધ્યાન દોર્યું છે. જેનો બીજો અને અંતિમ ભાગમાં ...Read More