પ્રેમ એક જીવંત અભિવ્યક્તિ...

by Bharvi Patel in Gujarati Magazine

આજકાલની યંગ જનરેશનમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચે 'પ્રેમ' ની વાતો બહુ થાય છે. કદાચ આજની જ જનરેશનમાં નહિ, વર્ષો પહેલાની જનરેશનમાં પણ થતી જ હશે. ભલે હું આજકાલની યંગ જનરેશનમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચેની આ 'પ્રેમ' ની વાતો ના ...Read More