Aghatit - 5 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग -५

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ५ गाडीत बसल्यावर काही इतर बोलणे सुरु असताना गौतम अचानक क्षिप्राला म्हणाला . मला तु खुप आवडतेस पण आजपर्यंत सांगायची संधीच मिळाली नव्हती हे सांगायला हे ऐकुन क्षिप्रा मनातून खुप आनंदली कारण तिच्या पण बरेच दिवस हे ...Read More