मैत्री : एक खजिना ... - भाग 15

by Sukanya in Marathi Love Stories

15.........................सुमेध म्हणतो खरं तर पिल्लू मला असा विचारायचं होतं कि तू इतके दिवस असा नक्की काय विचार करत होतीसआणि असा काय ए ज्याचा तुला एवढा त्रास होत होताम्हणजे जर तू होकार देणार होतीस तर असा काय ए ज्याने तुला ...Read More