શા માટે ચલણી નોટો છાપવાથી ફુગાવો વધે છે?

by MAHADAO in Gujarati Business

શા માટે ચલણી નોટો છાપવાથી ફુગાવો વધે છે? એક વાચકે પ્રશ્ન કર્યો છે કે શા માટે ચલણી નોટો છાપવાથી ફુગાવો વધે છે? શું આવું કાયમ થતું હોય છે? ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ટૂંકો જવાબ: જો બજારમાં મોકલવામાં આવતી ચલણી નોટોની ફાળવણી ...Read More