It happens sometime .. by Sujaata Siddha in Marathi Science-Fiction PDF

होतं असं कधी कधी !...

by Sujaata Siddha in Marathi Science-Fiction

होतं असं कधी कधी !... ती सायंकाळची वेळ होती , उन्हाळ्यातले दिवस असल्यामुळे सूर्य अजून पश्चिमेला रेंगाळत होता ,आसपास पसरलेला त्याचा संधिप्रकाश मनाला एक अनामिक हुरहूर लावत होता . शहरातली एक गजबजलेली बाग , लहान मुलं खेळतायत ...Read More