સમય ક્ષિતિજ - ભાગ ૩

by Akshay Kumar in Gujarati Science-Fiction

Chapter 3Blaze gangબ્લેઝ ગેંગ એરોનના મનમાં હજુ કશું સમજાઈ રહ્યું ના હતું હમણાં તો સાવ સામાન્ય દિવસ હતો આટલી બધી માત્રામાં બરફ ક્યાંથી આવ્યો?? તેણે ઉપર નજર કરી તો તેને દેખાયું જેને તે શ્વેત આકાશ માનતો હતો તે એક ...Read More