હસતા નહીં હો! - 14 - कोलेजस्य प्रथम दिवसे

by પ્રથમ પરમાર Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

"રાખી રાખીને ઇતિહાસ રાખ્યો!બીજા વિષય શું મરી પરવાર્યા તે યુદ્ધ લડવાનો વિષય રાખ્યો?" મેં એમની દીકરી સાથે પ્રેમ લગ્ન કરવાની ધમકી આપી હોય,તેમની પત્નીનું અપહરણ કરવાની ધમકી આપી હોય એવી રીતે કોલેજના પહેલા દિવસે મળેલા એક મુખ્ય વિષય અંગ્રેજી ...Read More