મજાતંત્ર - બે હાસ્ય લેખ

by Chetan Pagi in Gujarati Humour stories

1.તબિયત કેવી છે, એવું ક્યારે પૂછાય?‘કૌન બનેગા..’માં જેમ અમુક લેવલ પાર કરો પછી અઘરા સવાલો શરૂ થાય છે એ જ રીતે અસલી જીવનમાં પણ 35 વર્ષની વય પાર કર્યા પછી ચોક્કસ પ્રકારના અણિયારા સવાલો પૂછાય છે. આ જ કેટેગરીનો ...Read More