Scene of Story World - Issue 2 - Editing - View diameter by વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક in Gujarati Magazine PDF

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 2 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ

by વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક Matrubharti Verified in Gujarati Magazine

'વાતાા ધવશ્વ-કલમનું ફલક' ઇ - સામાધિક આ સંપાદનમાં સમાવેલ કૃ તિઓમાં નામ, વર્ણ, વ્યવસાય, સ્થાન અને ઘટનાઓ લેખકની કલ્પનાન¸ં સર્ણન છે. જીતવિ કે મૃિ વ્યતિઓ કે વાસ્િતવક ...Read More