ફિનલેન્ડની શિક્ષણ પદ્ધતિ  

by Kevin Changani in Gujarati Magazine

ફિનલેન્ડની શિક્ષણ પદ્ધતિ ભારતનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ જ છે કે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં શિક્ષણ મેળવવાની ભણવાની આશા જ જન્મથી નથી. તમે જે અવારનવાર સાંભળ્યું છે કે ભણવાથી કોનું ભલુ થયું છે? તેની પાછળનું સૌથી મોટું કારણ એ છે ...Read More