જન સંખ્યા નિયંત્રણ કાયદો: આવશ્યકતા કે જરૂરિયાત

by Yash Patwardhan in Gujarati Anything

રાકેશ સિંહાજી એ સાંસદમાં જન સંખ્યાએ ખૂબ મોટી સમસ્યા છે. આઝાદી બાદ પહેલી પંચવર્ષીય યોજનામાં પંચવર્ષીય યોજનામાં ૩૬૬ કરોડ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. એવું કહેવાય છે કે ૧૯૭૪ થી ૨૦૧૪ સુધી ૨૯ જાન્યુઆરી ...Read More


-->