unimaginable part 2 by Dilip Bhide in Marathi Science-Fiction PDF

अकल्पित - भाग २

by Dilip Bhide in Marathi Science-Fiction

अकल्पित भाग २ भाग १ वरुन पुढे वाचा ........ सचिन वैतागला त्याला कळेना, की बाबा असे का वागताहेत, म्हणाला. “बाबा अहो तुम्ही काय बोलता आहात ते तुम्हाला तरी कळलय का ?” “नाही, मलाही कळत नाहीये, पण थांब, माझ्या ...Read More