સબંધ અને સંબોધન Rekha Vinod Patel દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ