શુ ઉપરવાળૉ જિંદગીની વિતેલી પળ આપવા માટે સક્ષમ છે ન Naresh k Dodiya દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ