હે! પ્રિય વાચક મિત્રો, હું જે કઈ લખું છું તે પરંપરાગત છે જ નહીં. કોઈ પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને હું લખતો નથી. આવું હશે એમ જાણી માનશો નહીં. લૌકિક ન્યાય પણ નહીં લાગે, સુંદર લાગવાનો તો સવાલ જ નથી. શ્રદ્ધાને પોષનારું તો છે જ નહીં, ઊલટું શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા બંનેને તોડનાર બની રહે તેવી શક્યતા છે. ના તો હું પ્રસિદ્ધ છું, ના તો પૂજ્ય છું. બનવું પણ નથી. પણ તમારી વિવેક બુદ્ધિથી ખરું લાગે તો જ માનશો, સ્વીકારશો. ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ, ચાલનારનું ભાગ્ય ચાલે છે તે ન્યાયે હાલ અમેરિકામાં રહું છું.

  • (32)
  • 1.2k
  • 2.2k
  • (78)
  • 8k
  • (94)
  • 5.2k
  • (63)
  • 3.7k
  • (47)
  • 4.2k
  • (57)
  • 3.5k
  • (63)
  • 2.2k
  • (34)
  • 1.1k
  • (31)
  • 558