હે! પ્રિય વાચક મિત્રો, હું જે કઈ લખું છું તે પરંપરાગત છે જ નહીં. કોઈ પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને હું લખતો નથી. આવું હશે એમ જાણી માનશો નહીં. લૌકિક ન્યાય પણ નહીં લાગે, સુંદર લાગવાનો તો સવાલ જ નથી. શ્રદ્ધાને પોષનારું તો છે જ નહીં, ઊલટું શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા બંનેને તોડનાર બની રહે તેવી શક્યતા છે. ના તો હું પ્રસિદ્ધ છું, ના તો પૂજ્ય છું. બનવું પણ નથી. પણ તમારી વિવેક બુદ્ધિથી ખરું લાગે તો જ માનશો, સ્વીકારશો. ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ, ચાલનારનું ભાગ્ય ચાલે છે તે ન્યાયે હાલ અમેરિકામાં રહું છું.

  • (36)
  • 5.5k
  • 8.9k
  • (82)
  • 27.6k
  • (99)
  • 22k
  • (68)
  • 11.8k
  • (47)
  • 6.3k
  • (58)
  • 6.6k
  • (66)
  • 4.2k
  • (34)
  • 2.9k
  • (32)
  • 2.9k