--» ભૂલી જા તારા ભુતકાળને એતો પવનની લહેર હતી, સંભાળ તારા ભવિષ્યને તૂફાન આવવાનું હજુ બાકી છે.

  • 258
  • 678
  • 616
  • (13)
  • 604
  • (13)
  • 1.1k
  • (11)
  • 579