--» ભૂલી જા તારા ભુતકાળને એતો પવનની લહેર હતી, સંભાળ તારા ભવિષ્યને તૂફાન આવવાનું હજુ બાકી છે.

  • (6)
  • 278
  • (5)
  • 179
  • (13)
  • 285
  • (11)
  • 294
  • (11)
  • 207