જીવનમાં તારું મહત્વ ને, મારા રાધેકૃષ્ણ નો વિશ્વાસ હંમેશા રહેશે.

    • 1.7k
    • 3.2k
    • (12)
    • 2.4k