આપ જેવા મિત્રોના પ્રતાપે ઊગ્યો મારા જીવનમાં શબ્દોનો રવિ... એતો મારું પણ સદભાગ્ય છે કે આપ મને કહો છો કવિ...                      

  • (8)
  • 193
  • (8)
  • 156
  • (17)
  • 314
  • (14)
  • 201
  • (26)
  • 665
  • (31)
  • 583
  • (14)
  • 457
  • (29)
  • 623
  • (39)
  • 954
  • (64)
  • 2k