આપ જેવા મિત્રોના પ્રતાપે ઊગ્યો મારા જીવનમાં શબ્દોનો રવિ... એતો મારું પણ સદભાગ્ય છે કે આપ મને કહો છો કવિ...                      

  • 323
  • (11)
  • 398
  • 412
  • 325
  • (17)
  • 498
  • (14)
  • 553
  • (26)
  • 985
  • (31)
  • 799
  • (14)
  • 798
  • (30)
  • 895