શબ્દો નો કોઈ મોલ નથી હોતો.પણ લખ્યા પછી એનો તોલ જરૂર થાય છે.કવિ.લેખક."પ્રતીક"follow by.fb same name

  • (3)
  • 120
  • (16)
  • 230
  • (7)
  • 139
  • (7)
  • 171
  • (9)
  • 161
  • (28)
  • 386
  • (83)
  • 1.2k
  • (8)
  • 182