શબ્દો નો કોઈ મોલ નથી હોતો.પણ લખ્યા પછી એનો તોલ જરૂર થાય છે.કવિ.લેખક."પ્રતીક"follow by.fb same name

  • (8)
  • 120
  • (27)
  • 351
  • (82)
  • 1.2k
  • (8)
  • 158