×

શબ્દો નો કોઈ મોલ નથી હોતો.પણ લખ્યા પછી એનો તોલ જરૂર થાય છે.કવિ.લેખક."પ્રતીક"follow by.fb same name

  • (7)
  • 116
  • (27)
  • 348
  • (80)
  • 1.2k
  • (8)
  • 158