જીવતા રહેવું એથી સારું એક વાર જીવી લેવું પ્રેમથી.

  • 476
  • (17)
  • 668
  • 436
  • 754
  • 591
  • (28)
  • 713
  • (84)
  • 1.7k
  • 492