મારા વિશે વધુ જણાવવા કરતાં મારા શબ્દો થકી મારી ઓળખાણ આપ સૌ સમક્ષ પહોંચે એવી આશા રાખું છું.વ્યવસાયે સાયન્સ શિક્ષક હોવાની સાથે એક સારી વાંચક હોવાના લીધે લખવાની પ્રેરણા મળી..મારા મોટા ભાઈ જતીન.આર.પટેલ પણ એક સારા લેખક તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા છે..એમના માર્ગદર્શન નીચે કંઈક વધુ સારું રચવાનો પ્રયાસ કરતી રહીશ.

  • (23)
  • 3.4k
  • (430)
  • 5.3k
  • (336)
  • 3.9k
  • (302)
  • 3.5k
  • (318)
  • 3.8k
  • (311)
  • 3.9k
  • (300)
  • 3.6k
  • (297)
  • 3.2k
  • (278)
  • 3.5k
  • (326)
  • 3.6k