હું ગૃહિણી છું,રેકી માસ્ટર હીલર છું,લખવાનો શોખ છે,થોડા મનમાં આવતા વિચારોને લખાણમાં ઢાળું છું.........

  • 840
  • (17)
  • 2.9k
  • (16)
  • 3.2k
  • (15)
  • 2.2k
  • (15)
  • 2.5k
  • (13)
  • 2.2k
  • (18)
  • 2.1k
  • (16)
  • 2.9k
  • (31)
  • 3.4k
  • (14)
  • 3k