મનમાં રહેલાં શબ્દોને જ્યારે ઝાંકળની  ભીનાશ  સ્પર્શે ત્યારે કઈ કેટલાય કાવ્યો રચાય