એક સપનું જીવું છું. થોડું વાંચુ છું ને થોડું લખુ છું. પોતાને જ શોધુ છુ.

  • (16)
  • 770
  • 810
  • (11)
  • 1.2k
  • 898
  • (11)
  • 1.1k
  • 944
  • 1k
  • (12)
  • 1.2k
  • (14)
  • 1.3k
  • (11)
  • 1.3k