મૃગતૃષ્ણા mrigtrushna"

મૃગતૃષ્ણા mrigtrushna" Matrubharti Verified

@mrigtrushnar205151

(315)

53

59.5k

132.6k

About You

એક સપનું જીવું છું. થોડું વાંચુ છું ને થોડું લખુ છું. પોતાને જ શોધુ છુ.

  • 2.9k
  • 2.9k
  • 3.9k
  • 3.1k
  • 3k
  • 3.1k
  • 4.8k
  • 2.9k
  • 4k
  • 3.9k