હુ તખુભા ગોહિલ (બાપુ)કારડીયારાજપૂત હુ પ્રકૃતિ પ્રત્યે અપાર આદર ધરાવુ છુ. તેમજ સાહિત્યવીશે રુચી દાખવુ છુ..પત્રકારતરીકેફરજ બજાવુ છુ. તેમજ ગુરુમહારાજ ની કૃપાથી અલખધણીના ભજન પણ ગાવાનો તેમજ અભ્યાસકરવાનો પ્રયાસકરુંછું...જેય અલખધણી..

  • (24)
  • 528
  • (41)
  • 1.1k
  • (43)
  • 1.7k
  • (38)
  • 1.2k
  • (34)
  • 1k
  • (37)
  • 1.1k
  • (39)
  • 1k
  • (46)
  • 1.4k
  • (43)
  • 1.4k
  • (24)
  • 1.3k