હુ તખુભા ગોહિલ (બાપુ)કારડીયારાજપૂત હુ પ્રકૃતિ પ્રત્યે અપાર આદર ધરાવુ છુ. તેમજ સાહિત્યવીશે રુચી દાખવુ છુ..પત્રકારતરીકેફરજ બજાવુ છુ. તેમજ ગુરુમહારાજ ની કૃપાથી અલખધણીના ભજન પણ ગાવાનો તેમજ અભ્યાસકરવાનો પ્રયાસકરુંછું...જેય અલખધણી..

  • (24)
  • 390
  • (21)
  • 346
  • (22)
  • 388
  • (26)
  • 367
  • (29)
  • 405
  • (26)
  • 414
  • (26)
  • 507
  • (29)
  • 431
  • (22)
  • 495
  • (26)
  • 494