હાર્દિક જોષી વ્યવસાયે મિકેનિકલ એન્જિનિયર છે. સરકારી પોલીટેકનિક ખાતે વ્યાખ્યાતા તરીકે ૧૨ વર્ષ ની બહોળી કારકિર્દી ધરાવે છે. બાળપણ થી જ વાંચન નો પુષ્કળ શોખ ધરાવે છે. છેલ્લા ૧૦ વર્ષ થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારી પણ કરતા હોવાથી વિવિધ વિષયો સાથે નાતો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત જીવન તરફી એક અલગ જ અભિગમ ધરાવે છે.

  • (13)
  • 552
  • (11)
  • 652
  • (15)
  • 734
  • (12)
  • 798
  • (17)
  • 1.1k
  • (13)
  • 1.2k
  • (12)
  • 1.2k
  • (15)
  • 1.9k
  • (66)
  • 4.3k
  • (43)
  • 3.8k