હાર્દિક જોષી વ્યવસાયે મિકેનિકલ એન્જિનિયર છે. સરકારી પોલીટેકનિક ખાતે વ્યાખ્યાતા તરીકે ૧૨ વર્ષ ની બહોળી કારકિર્દી ધરાવે છે. બાળપણ થી જ વાંચન નો પુષ્કળ શોખ ધરાવે છે. છેલ્લા ૧૦ વર્ષ થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારી પણ કરતા હોવાથી વિવિધ વિષયો સાથે નાતો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત જીવન તરફી એક અલગ જ અભિગમ ધરાવે છે.

  • (58)
  • 1.7k
  • (40)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.5k
  • (33)
  • 2.1k
  • (35)
  • 2.1k
  • (33)
  • 3.2k
  • (38)
  • 1.4k
  • (29)
  • 1.3k
  • (28)
  • 1.3k