હાર્દિક જોષી વ્યવસાયે મિકેનિકલ એન્જિનિયર છે. સરકારી પોલીટેકનિક ખાતે વ્યાખ્યાતા તરીકે ૧૨ વર્ષ ની બહોળી કારકિર્દી ધરાવે છે. બાળપણ થી જ વાંચન નો પુષ્કળ શોખ ધરાવે છે. છેલ્લા ૧૦ વર્ષ થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારી પણ કરતા હોવાથી વિવિધ વિષયો સાથે નાતો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત જીવન તરફી એક અલગ જ અભિગમ ધરાવે છે.

  • 332
  • 986
  • (63)
  • 4k
  • (41)
  • 3.6k
  • (31)
  • 3.7k
  • (31)
  • 3.5k
  • (34)
  • 4.6k
  • (36)
  • 3.9k
  • (33)
  • 5.2k
  • (41)
  • 3.8k