લેખકે ડ્રામા સાથે ગ્રેજ્યુએશન કરેલ છે. ઉપરાંત સાહિત્ય, લેખન અને નાટ્ય રુચીને કારણે ગુજરાતી ટેલિવિઝન માટે સિરિયલ લેખન તેમજ નાટકો, ડોક્યુમેન્ટરી, સ્ક્રીપ્ટ લેખનનું કામ કરેલ છે. તેમનું પુસ્તક 'સવેરા, વંચિત બાળકો માટે શિક્ષણ' ગુર્જર પ્રકાશન દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ છે.

    • 1.3k
    • (12)
    • 2.4k
    • 2.8k