વ્યક્તિની કલમ ત્યારે જ બોલે, જ્યારે તેને સાંભળનાર કોઈ ના જડે..!! ️

  • (17)
  • 494
  • (18)
  • 596
  • 304
  • 286
  • (13)
  • 660
  • (15)
  • 620
  • 416
  • (15)
  • 828
  • 486
  • (19)
  • 742