સમય વેહતુ પાણી છે એ વહી જશે ક્યાક એવું ન કરતા કે એના સ્વાદની ચાહત માં તરસ્યા રહિ જાવ...

  • (12)
  • 198
  • (17)
  • 275
  • (17)
  • 253
  • (23)
  • 259
  • (36)
  • 421
  • (26)
  • 490