સમય વેહતુ પાણી છે એ વહી જશે ક્યાક એવું ન કરતા કે એના સ્વાદની ચાહત માં તરસ્યા રહિ જાવ...

  • (12)
  • 648
  • (17)
  • 624
  • (16)
  • 766
  • (16)
  • 773
  • (23)
  • 858
  • (19)
  • 809
  • (26)
  • 757
  • (38)
  • 1.2k
  • (29)
  • 1k