હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

  • (7)
  • 91
  • (25)
  • 1.4k
  • (23)
  • 1.8k