હું તો એ છું જે તમે મને વિચારી રહ્યા છો...તમે જેવા મારી સાથે છો તેવો જ હું તમારી સાથે છું.

    • 538
    • (25)
    • 1.9k
    • (23)
    • 2.7k