જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (56)
  • 1k
  • (64)
  • 2.9k
  • (64)
  • 3.4k
  • (61)
  • 3.2k
  • (63)
  • 2.4k
  • (87)
  • 4.2k
  • (101)
  • 3.4k
  • (87)
  • 3.5k
  • (101)
  • 3.1k
  • (89)
  • 3.8k