જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (68)
  • 2.1k
  • (90)
  • 1.9k
  • (78)
  • 1.6k
  • (93)
  • 1.9k
  • (84)
  • 1.8k
  • (80)
  • 2.1k
  • (92)
  • 2k
  • (105)
  • 1.9k
  • (97)
  • 1.8k
  • (102)
  • 2k