જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (51)
  • 1.7k
  • (61)
  • 3k
  • (56)
  • 2.9k
  • (60)
  • 2.2k
  • (85)
  • 4k
  • (99)
  • 3.2k
  • (84)
  • 3.4k
  • (98)
  • 2.9k
  • (87)
  • 3.4k
  • (102)
  • 2.8k