×

જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (30)
  • 311
  • (29)
  • 300
  • (28)
  • 361
  • (29)
  • 535
  • (33)
  • 542
  • (24)
  • 709
  • (28)
  • 545
  • (18)
  • 592
  • (36)
  • 609
  • (20)
  • 690
  • (38)
  • 591
  • (38)
  • 523
  • (34)
  • 542
  • (49)
  • 667
  • (33)
  • 542
-