×

જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (89)
  • 1k
  • (84)
  • 1k
  • (95)
  • 1.1k
  • (109)
  • 1.4k
  • (157)
  • 2.3k
  • (88)
  • 0.9k
  • (69)
  • 875
  • (72)
  • 695
  • (72)
  • 757
  • (73)
  • 765