જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (76)
  • 1.1k
  • (92)
  • 1.2k
  • (90)
  • 1k
  • (92)
  • 1.4k
  • (95)
  • 1.3k
  • (107)
  • 1.2k
  • (115)
  • 1.5k
  • (102)
  • 1.2k
  • (112)
  • 1.3k
  • (130)
  • 1.7k