જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • 1.7k
  • (11)
  • 1.8k
  • (18)
  • 3.7k
  • (66)
  • 2.6k
  • (65)
  • 4.6k
  • (66)
  • 5.6k
  • (64)
  • 5.3k
  • (64)
  • 4.5k
  • (88)
  • 5.6k
  • (102)
  • 5.4k