જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (85)
  • 1.3k
  • (74)
  • 1.3k
  • (74)
  • 1.7k
  • (86)
  • 1.7k
  • (98)
  • 1.6k
  • (93)
  • 1.3k
  • (98)
  • 1.7k
  • (100)
  • 1.5k
  • (116)
  • 1.4k
  • (120)
  • 1.8k