જય શ્રીકૃષ્ણ.મારુ નામ હેતલ .જાદવ હેતલ .હું આઇ.ટી .આઇ.માં ઇનસ્ટ્રક્ટર છું .રજાઓ દરમ્યાન મે એક નાનકડી વાર્તા લખી.જેના સારા પ્રતિભાવ પછી નવલકથા લખવાનું શરુ કર્યું .લોકો ને મારી ક્રુતિ ઓ વધારે ને વધારે પસંદ આવે અને લોકો ના હ્રદય માં મને લેખિકા તરીકે સ્થાન મળે એવી ઇચ્છા છે.

  • (48)
  • 1.3k
  • (53)
  • 2.4k
  • (58)
  • 2k
  • (85)
  • 3.7k
  • (99)
  • 3k
  • (82)
  • 3.2k
  • (97)
  • 2.7k
  • (87)
  • 3k
  • (101)
  • 2.6k
  • (88)
  • 2.5k